• Virodi
 • Virodi
 • Virodi

IB Checklist

Checklist benodigde gegevens voor aangifte inkomstenbelasting 2018!


Let op! Deze lijst dient goed doorgenomen en precies opgevolgd te worden!

De lijst is ingedeeld in hoofdstukken die al dan niet op u van toepassing zijn.

Dit is een standaardlijst waar alles op staat dat wij nodig kunnen hebben. Indien iets op u niet van toepassing is, kunt u het overslaan. Wanneer het wel op u van toepassing is, volg dan de aanwijzing a.u.b. precies op. Onze dienstverlening beperkt zich tot het assisteren bij het invullen van uw belastingaangifte en niet het verzorgen van uw administratie. Het is dus van belang dat u de juiste stukken inlevert en niet bijvoorbeeld een schoenendoos met bonnetjes die wij vervolgens moeten uitzoeken. Wanneer wij geconfronteerd worden met veel uitzoekwerk, zullen daar extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Indien gehuwd, samenwonend of geregistreerd partnerschap

Alle onderstaande zaken ook voor echtgeno(o)t(e), partner

Inkomen loondienst

 • - Jaaropgaven werkgevers en/of uitkering (maandelijkse salarisspecificaties zijn niet voldoende).
 • - Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • - Indien bijna geen inkomen op bovenstaande manieren, dan kan het handig zijn op voorhand een verklaring te geven over
 • waar men van heeft kunnen leven, bijvoorbeeld lening familie, erfenis. Ook daarover dus gegevens op een rijtje zetten

Kosten bij loondienst

 • - Overzicht aantal kilometers woon-werkverkeer, aantal dagen per week woon-¬≠werkverkeer en periode van/tot.
 • (Let op! Voor prive-kilometers dient u een sluitende administratie te hebben.)
 • - Indien van toepassing openbaarvervoersverklaring
 • - Overzicht eventueel opgebouwde werknemers spaarrekening
Opgave bezittingen

 • - Rekeningafschriften waarop de saldi vermeld staan op spaar-, giro-en bankrekeningen per 01.01.2018 en 31.12.2018 (ook van de kinderen).
 • - Rekeningafschriften of jaaropgaven van saldo van schulden/leningen per 01.01.2018 en 31.12.2018.
 • - Eventueel afschrift/jaaropgaaf van rente ontvangen op spaarrekening kinderen
 • - Door de bank of beleggingsmaatschappij verstrekt fiscaal jaaroverzicht
 • - Kopie door de verzekeraars verstrekte fiscale overzichten inzake losse kapitaalverzekeringen//kapitaalverzekering eigen woning // belastingvrije spaarplannen//uitvaartverzekeringen

Eigen woning

- Indien in 2018 een huis aangeschaft kopie bewijzen van alle kosten en kopie hypotheekcontract
- Jaaropgave van in dat jaar betaalde hypotheekrente en saldo hypotheek per 31 december
- Opgave welke deel van de hypotheek u gebruikt heeft voor andere doeleinden dan de eigen woning.
Dit deel is fiscaal niet aftrekbaar.
- Recente aanslag onroerende zaak belasting en/of waardebeschikking onroerende zaak belasting
- Opgave depotoverzicht indien u een bouwhypotheek heeft.
- WOZ beschikking oude en nieuwe woning (indien u in 2018 meerdere woningen had)
- Indien u in 2018 uw woning heeft verkocht->nota van afrekening van de notaris.
Diversen

 • - Betaalde premies ziektekosten verzekering en eventueel niet door verzekering vergoede ziektekosten
 • - Eventueel door bank of verzekeringsmaatschappij verstrekt jaaroverzicht lijfrente premies of koopsompolis
 • - Eventuele giften
 • - Eventueel gemaakte studiekosten (collegegeld, kosten Erkenning Verworven Competenties (ECV), boeken, reiskosten) en omschrijving van persoonlijk doel studie (onderhouden, uitbreiden vakkennis of opleiding voor ander beroep of hobby)
 • - Eventueel betaalde of ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit alimentatie voor kinderen dan wel ex-echtgeno(o)t(e) betreft
 • - Eventueel overzicht van kosten gemaakt voor kinderen waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt
 • - Indien van toepassing het door de kinderopvang verstrekte jaaroverzicht van betaling
 • - Indien van toepassing overzicht gemaakte kosten i.v.m. ziekte familielid (ook reiskosten)
 • - Eventueel opgave terugbetaalde uitkering (brief van sociale dienst en bewijzen betaling)
 • - Jaaroverzicht studiefinanciering
 • - Uw Uniform Pensioen Overzicht. (UPO).

Toeslagen

- Er zijn drie toeslagen: kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag.
Alle toeslagen zijn aan u verstrekt op basis
van een voorschot. Door middel van de aangifte inkomstenbelasting kan de Belastingdienst de toeslagen definitief
maken. Zorgt u ervoor om alle papieren inzake de verstrekte toeslagen mee te nemen, zodat wij kunnen controleren
hoe veel de (eventuele) afrekening zou bedragen.


Ontvangt u geen toeslag, maar hebt u daar wel recht op - ook dit kunnen wij voor u berekenen - dan is het zaak om voor 1 april de toeslag(en) aan te vragen. Dit moet door middel van uw eigen DigiD-code. Aanvragen na 1 april worden niet meer in behandeling genomen door de Belastingdienst.


Indien u nog geen DigiD-code heeft, dan is het zaak om deze tijdig aan te vragen. Er is een doorlooptijd van 5-10 werkdagen voor het aanvragen en activeren van de code.

.


Algemeen

 • - Indien wij dit nog niet eerder van u ontvingen de aanslag inkomstenbelasting vorig jaar
 • - Overzicht voorlopige belasting aanslagen over het jaar waarvoor we nu aangifte doen en wat daarop betaald is
 • - Overzicht/opgave voorlopige teruggave over het jaar waarvoor we nu aangifte doen
 • - Gegevens over samenwonen (vanaf wanneer, naam geboortedatum en sofi-nummer partner) en belastbaar inkomen partner
 • - Gegevens over kinderen (naam, geboortedatum, op welk adres ingeschreven als niet bij u, wie geniet de kinderbijslag)
 • - Kopie belastingaangifte vorig jaar (alleen als dit de eerste keer is dat we aangifte voor u doen)
 • - Vergeet niet eventuele veranderingen van persoonlijke omstandigheden of adres te melden